KONFERENCE HLASOHLED 2011

Konference Hlasohled 2011

sál "galerie", HAMU, neděle 20. 11. 2011 10-12.30, 14-17.30

VSTUP ZDARMA.

10h: Otevři se, zvuč a naslouchej - MgA. Olga Štěpánová

Hlas je signál hovořící o stavu duše. Vyzývá ke komunikaci s okolním světem, ale také dává informaci o energiích v duchovním i fyzickém těle. Pomocí nejrůznějších vibrací hlasu se přibližujeme svému Vyššímu „Já". Ve znělém prožitku proudí tóny uzdravování.

Olga Štěpánová je absolventkou HAMU v Praze v oborech klavír a sólový zpěv. Jako komorní pěvkyně vystupovala doma i v zahraničí, spolupracovala s předními českými klavíristy, dirigenty a orchestry. Působí také jako hudební pedagog a muzikoterapeut. Spolupracuje s Českým rozhlasem, Českou televizí, nahrála pět profilových kompletů romantické písňové tvorby. V současné době se věnuje literární činnosti (básně, beletrie), publikuje pod jménem Anna Markowitz.

11h: Truchlící hlas - Sylka Uhlig, MA, RMTh, CAT, NMT


Ve své muzikoterapeutické praxi jsem měla to potěšení pracovat s dvanáctiletou dívkou, která mě při našem hudebně hlasovém setkání hluboce dojala. Ráda bych se s vámi o tyto zkušenosti podělila. Shelly je afroamerická žačka jedné newyorské školy pro děti se zvláštními potřebami. Měla normálně rozvinutou řeč a poznávací schopnosti na vysoké úrovni, ale neustále se jí měnila nálada, často byla smutná a měla tendenci projevovat zvýšenou citlivost příznačnou pro depresivní osobnosti. Shelly bydlela u náhradních (tedy nikoli svých biologických) rodičů. V době, kdy jsem s ní pracovala, se Shelly dozvěděla zdrcující zprávu, že její biologická matka zemřela. Kvůli rodinné situaci se nezúčastnila žádného pohřbu ani obřadu truchlení. Shelly svůj zármutek dokázala zpracovat v muzikoterapii silou vokálního výrazu, vokalizace, zpěvu a skládání písní.

Sylka Uhlig je muzikoterapeutkou zabývající se prací s hlasem - Voice therapy. Přednáší na HAN Univerzity v holanském Nijmegenu, ale působí také mezinárodně.
Od roku 2010 je na doktorandském studiu na dánské Aalborg University a současné také na HAN University - zabývá se hlasovými metodami. Její kniha „Práce s hlasem v muzikoterapii" vyšla v roce 2011 v Londýně.

OBĚDOVÁ PAUZA CCA 12.30 - 14


14h: Zpěv jako cesta k obnoveni schopnosti komunikace - Mgr. Markéta Gerlichová

Význam umění komunikace, správného používání hlasu a radost ze zpěvu jsou pro spokojený život velmi důležité. Toto téma se týká jak osob s různým zdravotním postižením, tak i všech ostatních.Hlas je první hudební nástroj všech lidí a práce s hlasem člověka ovlivňuje více, než si myslíme.Hlasový projev každého z nás je originální a svébytný. Zvukový projev našich hlasivek je výrazně ovlivňován současným stavem (psychickým, fyzickým, sociálním,,,) a naopak naše "Já" můžeme hlasem ošetřovat a kultivovat.
Nebojme se tedy zpívat, zpívejme a radujme se z toho, že zpěv léčí.

Markéta Gerlichová absolvovala v roce 1996 následně po studiu fyzioterapie Pedagogickou fakultu University Karlovy, obor „Integrované studium speciální pedagogiky". Od roku 1997 pracuje na Klinice rehabilitačního lékařství University Karlovy v Praze jako speciální pedagog, fyzioterapeut a muzikoterapeut. Muzikoterapeuticky pracuje s lidmi po poranění mozku, učí studenty medicíny, fyzioterapie a ergoterapie na 1. LF UK, pracuje s lidmi s psychosomatickými problémy i s dětmi a jejich rodiči, lektoruje kurzy muzikoterapie, vede terapeutické skupinky pro klienty s psychosomatickou problematikou i osoby hledající. Je autorkou muzikoterapeutické metody Ikapus.


15h: Hlas a dech ve fyzioterapii - Mgr. Jana Lewitová

Hlas je znějící výdech. Plyne-li dech přirozeně, je přirozený, zdravý i hlas.
Dech i zpěv je dán každému. Lidem však často ve spontánním projevu něco brání a
zpěv či mluva nejdou tak, jak by si přáli. Před 2. světovou válkou v Budapešti
rozvinul profesor Szamosi spolu s paní Teresií Blumovou metodu, jak prostým
způsobem - blokováním svalů, které se podvědomě napínají a brání volnému
výdechu, resp. zpěvu - umožnit návrat ke spontánní, zdravé funkci hlasu. Je to ozdravný a osvobozující proces, protože s uvolněným výdechem hlas optimálně, bez jakéhoko-li tlaku, rezonuje, jeho vibrace prospívají celému organismu i celkovému duševnímu rozpoložení.

Mezzosopranistka Jana Lewitová je absolventkou pražské Akademie múzických umění, zabývá se interpretací renesanční a barokní hudby. Před 30 lety se jako začínající zpěvačka seznámila s paní T. Blumovou a společně zjistily, že hlasová cvičení, při kterých se nenásilně rozezvučí hlas, vedou mimovolně k nápravě dýchání a zlepšení celkového stavu. Po několika letech pod jejím vedením začala také učit. Kromě výuky zpěvu nyní spolupracuje s fyzioterapeuty a jednou týdně působí v rehabilitačním centru Roseta pro pacienty s poruchami hlasu.

16h: Voice Movement Therapy-nad knihami Paula Newhama - Mgr. Zuzana Vlčinská

Od 90. let existují v anglosaském světě terapeutické výcviky, kde se profesionální terapeuti cvičí v aplikování VMT. Tento terapeutický směr v sobě spojuje prvky umělecké a psychoterapeutické, propojuje práci s hlasem, pohybem, dotykem a slovem. Jedním z pilířů VMT je svébytný systém analýzy hlasu, který umožňuje diagnostiku a také adekvátní terapeutický přístup ke každému jednotlivci.

Zuzana Vlčinská vystudovala hudební vědu na pražské FF UK. Absolvo­vala dvouletý kurz Orffova Schulwerku u Pavla Jurkoviče a prošla řadou muzikote­rapeutických kurzů a seminářů. Již přes deset let se věnuje práci se širokou pěveckou veřejností, pro niž upravuje lidové písně ze slovanského okruhu s těžištěm v moravském folklóru. S lidovou písní pracuje jako s aktuálním sdělením či situací.

Pro více informací můžete volat Kateřině Kabešové na tel 723 278 061 . Cesta do prostor kde se konference koná bude v budově vyznačena, věříme že nebudete bloudit :-)

DĚKUJEME ZA PODPORU MINISTERSTVU KULTURY ČR, HL. MĚSTU PRAHA A VELVYSLANECTVÍ NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ.


CZ / EN