PROZPÍVAT SE DO NOVÉHO ROKU: ZPĚV JSOU NAŠE KOŘENY, vedou Victoria HANNA (IZR) a Mariana SADOVSKA (UKR)

30. - 31. prosince 2023

Umělecko průmyslové muzeum Praha

PŘIHLÁŠKA  / for English scroll down

Dvě ženy, dva výrazné zpěvačky s mezinárodním renomé.

Pojí je už roky hudební přátelství. A teď obě vidí ve své rodné zemi probíhat válku. Izraelka Victoria Hanna a Ukrajinka Mariana Sadovska se rozhodly specielně pro účastníky Hlasohledu vytvořit společný workshop, věnovaný zpěvu jako kořenům, které nás můžou kotvit a posílit v těžkých časech. 

 

V rámci workshopu se naučíte písně a texty z hebrejského  i ukrajinského kulturního dědictví v podání těchto dvou velmi osobitých a oceňovaných vokalistek.

Společně ve zpívání přeplujeme do Nového roku. Workshop je otevřen všem zájemcům, na míře zkušenosti nezáleží, trvá dva dny, je možné přihlásit se jen na jeden z nich.

 

VICTORIA HANNA

Victoria Hanna je hlasová umělkyně a zpěvačka, která je známá pro své výjimečné zkoumání hlasu, jazyka, kompozice a tvorby, a to jak v izraelské, tak v mezinárodní umělecké sféře. Pracuje s různými médii, včetně zpěvu, textu, zvuku, videa a performance, a tyto formy plynule propojuje, čímž podporuje harmonické sbližování tvůrčího projevu. Její videa jsou svědectvím jejího trvalého vztahu ke starým hebrejským textům a odrážejí hluboce zakořeněné spojení s jazykovou historií. Victorie si vytvořila bohatou mozaiku technik, které slouží jako nástroje pro pronikání do tradic a hudebních způsobů vyjadřování. Toto spojení posiluje zvuk a jazyk hypnotizujícím kouzlem.

 

MARIANA SADOVSKA

Mariana Sadovská je skladatelka dramatických děl a písní, zpěvačka a multiinstrumentalistka, pořadatelka multimediálních představení a workshopů, herečka a hudební režisérka divadelních projektů. Zásadní inspiraci nachází v tradiční hudbě Ukrajiny a východní Evropy, kterou systematicky zvukově zkoumá a splétá ji do neobvyklých zvukových obrazů v nových aranžích a originálních skladbách. V jejích dílech se minulost stává současnou a regionální univerzální. Řadu let vede workshopy zaměřené na tzv. "bílý hlas" (otevřené hrdlo) vycházející z východoevropské tradice i současné hlasové techniky. Na základě zkušeností s polským divadlem Gardzienice vyvinula systém cvičení umožňující objevovat vazby mezi pohybem a zpěvem, gestem a hlasem, rytmem a dechem. Hledá podstatu každé písně, usiluje o její pravdivé vyjádření a zároveň podněcuje fantazii: Seznamuje nás s rituály, společenským původem a základem každodenního života obsaženými v jednotlivých písních - např. s písněmi svatebními, ukolébavkami, baladami a písněmi léčivými.

 
 
 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

KDY: sobota 30. prosince (10-13 a 14.30-17.30) - neděle 31. prosince (17-20 a 21-24) / Workshop končí pár minut po silvestrovské půlnoci (provoz metra bude v Praze prodloužen do 2:30)

KDE:  Uměleckoprůmyslové museum v Praze

ulice 17. listopadu 2/1, 110 00 Praha 1 / 1. patro

V sobotu 30.12. vstup hlavním vchodem do muzea (zahradou na rohu ulic Široké a 17. listopadu)

V neděli 31.12. vstup bočním vchodem z ulice 17. listopadu 2/2

CENA: celý víkend 3000 ,- / Jeden den 1700 ,-

PŘIHLÁŠKA

 

Workshop se uskuteční za podpory Židovského muzea a Umělecko průmyslového musea v Praze.

      

Aktivity Hlasohledu probíhají za podpory Evropské unie, Národního plánu obnovy, Hlavního města Prahy a Ministerstva kultury - děkujeme!

   

            

 

Mediální partner

   

 

 

.....................ENGLISH.........................................................................................................

 

SINGING YOUR WAY INTO THE NEW YEAR: SINGING IS OUR ROOTS

Victoria HANNA (ISR) and Marianna SADOWSKA (UKR)

December 30-31 / The museum of decorative art Prague

APPLICATION

 

Two women, two distinctive singers with international reputations. They have been linked by a musical friendship for years. And now they're both witnessing their country damaged by a war. Israeli Victoria Hanna and Ukrainian Maryana Sadowska decided to create a joint workshop especially for the participants of Hlasohled, dedicated to singing as the roots that can anchor and strengthen us in difficult times. During the workshop you will learn songs and lyrics from both Hebrew and Ukrainian cultural heritage performed by these two very distinctive and award-winning vocalists.


The workshop is open to all interested participants, no matter the level of experience. Together in singing we will sail into the New Year. The workshop lasts two days, it is possible to register for only one of them..

 

VICTORIA HANNA is a voice artist and singer who is known for her exceptional exploration of voice, language, composition and production, both in the Israeli and international artistic spheres. She works with a variety of media, including singing, text, sound, video and performance, and seamlessly integrates these forms to foster a harmonious convergence of creative expression. Her videos are a testament to her enduring relationship with ancient Hebrew texts and reflect a deeply rooted connection to the language's history. Victoria has developed a rich mosaic of techniques that serve as tools for delving into traditions and musical modes of expression. This connection enhances sound and language with hypnotic magic.

MARIANA SADOWSKA is a composer of dramatic works and songs, singer and multi-instrumentalist, organizer of multimedia performances and workshops, actress and musical director of theatre projects. She finds fundamental inspiration in the traditional music of Ukraine and Eastern Europe, which she systematically explores sonically and weaves into unusual sound images in new arrangements and original compositions. In her works, the past becomes contemporary and regionally universal. For a number of years she has been leading workshops on the "white voice" (open throat) based on Eastern European tradition and contemporary vocal technique. Based on her experience with the Polish Gardzienice Theatre, she has developed a system of exercises allowing to discover the links between movement and singing, gesture and voice, rhythm and breath. She searches for the essence of each song, striving for its true expression while stimulating the imagination: It introduces us to the rituals, social origins and the basis of everyday life contained in each song - for example, songs of invocation, wedding songs, lullabies, ballads and songs of healing.

 

WHEN: Saturday 30.12. (10-13 a 14.30-17.30) and Sunday 31.12. (17-20 a 21-24) / The workshop ends few minutes after midnight. The underground service is extended til 2:30 a.m.

WHERE: The museum of decorative art Prague, 17. listopadu 2, 110 00 Praha 1

PRICE: weekend 3000 CZK / One day 1700 CZK

APPLICATION

CZ / EN